arzyabi

استان بریتیش کلمبیا تعداد محدودی از مهاجران آینده نگر را انتخاب کرده و تحت عنوان متقاضی برنامه تجاری استان بریتیش کلمبیا(BC PNP) به آنان اجازه اقامت دائم را می دهد.

برنامه استانی بریتیش کلمبیا دارای دو جریان و سیستم است: اول، سیستم مهاجرت نیروی متخصص (Skills Immigration) یا به اختصار SI که مناسب افراد با مهارت و با تجربه ای است که قابلیت های موردنیاز کارفرمایان استان بریتیش کلمبیا را دارند. جریان دیگر مربوط به مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (Entrepreneur Immigration) یا به اختصار EI است که قصد سرمایه گذاری و مدیریت یک تجارت را در آن استان دارند.

تقریبا 99 درصد از کل درخواست های برنامه های استانی، مهاجرت نیروی متخصص هستند و حدود 1 درصد آن شامل مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری می شود.

تعداد پذیرش ها

مهاجرت نیروی متخصص (SI):

در سال 2019، تعداد کل متقاضیان مهاجرت به عنوان نیروی متخصص، 20548 نفر بوده که در مقایسه با سال 2018، به میزان 35.7 درصد افزایش داشته است.

جدول 1: تعداد پذیرش نیروی متخصص

مهارت نیروی متخصص

2019

2018

2017

2016

SI- کارگر ماهر

6213

4455

3147

2412

SI- دارای مدرک بین المللی

2016

2013

2693

3395

SI- در سطح متخصص و نیمه ماهر

2702

1791

1187

1958

EEBC- کارگر ماهر

6033

4230

2557

2471

EEBC- دارای مدرک بین المللی

3620

2676

1967

2745

جمع کل

20584

15165

11551

12981

 

مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI):

در سال 2019، تعداد 451 نفر متقاضی برای مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری بوده است که تنها تعداد 293 مورد از این میان، واجد شرایط برای چنین درخواستی بوده اند (حدود 65 درصد)؛ که در مقایسه با سال 2018، این میزان به تعداد 196 نفر از 362 درخواست (54.1 درصد) بوده است که بیانگر افزایش این نرخ در سال 2019 می باشد.

جدول 2a: مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI) بر اساس پذیرش:

میزان پذیرش

2019

2018

2017

2016

دارای شرایط مناسب

293

196

211

383

عدم شرایط مناسب

118

105

77

120

انصراف

40

61

 

 

جمع کل

451

362

288

503

 

پذیرش آموزشی برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری برای اولین بار در ماه مارس 2019 راه اندازی شد. برای ثبت نام در این سیستم، کارآفرین می بایست به یکی از جوامع قومی شرکت کننده در این برنامه (بیش از 60 جامعه) مراجعه کند. در سال 2019، تعداد 74 ثبت نام صورت گرفت که 62 مورد آن (83.3 درصد) واجد شرایط بودند.

جدول 2b: مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI) بر اساس پذیرش آزمایشی:

میزان پذیرش

2019

دارای شرایط مناسب

62

عدم شرایط مناسب

10

انصراف

2

جمع کل

74

تعداد درخواست :

در سال 2019، تعداد 8292 درخواست برای اداره برنامه مهاجرت تجاری استان بریتیش کلمبیا (BC PNP)  ارسال گردید که تعداد 8024  درخواست برای برنامه مهاجرت نیروی متخصص (96.8 درصد) و 268 درخواست برای برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (3.2 درصد) بودند. این تعداد در مقایسه با سال 2018 که تعداد 7507 درخواست ارسال شده بود به میزان 10.2 درصد با افزایش همراه بوده است.

تفکیک این دو سیستم در جدول 3 ارائه شده است. در سال 2019، از بین تمامی درخواست ها، میزان 50.4 درصد متعلق به سیستم مهاجرت نیروی متخصص (SI) و 46.4 درصد مربوط به نیروی متخصص بریتیش کلمبیا (EEBC) بودند. مابقی درخواست ها نیز مرتبط با برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI) می شدند.

جدول 3 : کل درخواست های برنامه مهاجرت تجاری استان بریتیش کلمبیا (BC PNP)

نوع مهارت نیروی متخصص (SI و EEBC)

2019

2018

2017

2016

نیروی متخصص

2205

2025

1612

536

نیروی نیمه ماهر

827

794

726

726

نیروی متخصص فارغ التحصیل بین المللی

568

388

360

570

نیروی متخصص فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا

509

611

1555

908

نیروی متخصص بخش بهداشت و پزشکی

70

95

89

126

نیروی متخصص (اکسپرس انتری)

2269

2321

1494

918

نیروی متخصص فارغ التحصیل بین المللی (اکسپرس انتری)

1270

965

1210

1234

نیروی متخصص فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا (اکسپرس انتری)

280

197

147

252

نیروی متخصص بخش بهداشت و پزشکی (اکسپرس انتری)

26

16

8

12

جمع کل درخواست نیروی متخصص

8024

7412

7201

5282

 

 

 

 

 

نوع نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)

2019

2018

2017

2016

نیروی کارآفرینی و تجاری (طرح پایه)

224

92

101

80

نیروی کلیدی

10

3

5

1

نیروی کارآفرینی و تجاری طرح منطقه ای/ آزمایشی

34

-

-

-

جمع کل درخواست نیروی کارآفرینی و تجاری

268

95

106

81

 

 

 

 

 

 

2019

2018

2017

2016

تعداد کل درخواست برنامه مهاجرتی

8292

7507

7307

5363

 

متقاضیان:

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC)، سالانه تعداد مشخصی از متقاضیان را به هر استان اختصاص می دهد. در سال 2019 این میزان برای استان بریتیش کلمبیا، 6500 نفر بود که در نهایت برنامه های مهاجرت این استان، برای 6551 متقاضی امکان اقامت دائم را فراهم آورد.

جدول 5 : تعداد دعوتنامه های صادر شده برای برنامه مهاجرت تجاری استان بریتیش کلمبیا (BC PNP)

نوع مهارت نیروی متخصص (SI و EEBC)

2019

2018

2017

2016

نیروی متخصص

1672

1607

1218

1232

نیروی نیمه ماهر

667

633

600

756

نیروی متخصص فارغ التحصیل بین المللی

523

371

337

513

نیروی متخصص فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا

420

636

1334

1238

نیروی متخصص بخش بهداشت و پزشکی

70

92

92

132

نیروی متخصص (اکسپرس انتری)

1941

1987

1181

799

نیروی متخصص فارغ التحصیل بین المللی (اکسپرس انتری)

964

936

1038

1036

نیروی متخصص فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا (اکسپرس انتری)

226

165

126

209

نیروی متخصص بخش بهداشت و پزشکی (اکسپرس انتری)

20

12

5

6

جمع کل درخواست نیروی متخصص

6503

6439

5931

5921

 

 

 

 

 

نوع نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)

2019

2018

2017

2016

نیروی کارآفرینی و تجاری (طرح پایه)

48

58

65

73

نیروی کلیدی

0

3

4

10

نیروی کارآفرینی و تجاری طرح منطقه ای/ آزمایشی

-

-

-

-

جمع کل درخواست نیروی کارآفرینی و تجاری

48

61

69

83

 

 

 

 

 

 

2019

2018

2017

2016

تعداد کل درخواست برنامه مهاجرتی

6551

6500

6000

6004

 

کشورهای با بیشترین سهم برنامه های استانی:

جدول 6، تعداد 10 کشور برتر را برای تعداد متقاضیان برنامه های مهاجرت نیروی متخصص (SI) نشان می دهد. همچنین جدول 7 بیانگر 5 کشور برتر در زمینه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI) می باشد. همانطور که ملاحظه می گردد، ایرانیان حداقل در 9 کشور نخست تعداد متقاضیان برنامه مهاجرت نیروی متخصص قرار ندارد.

 

برنامه های مهاجرت نیروی متخصص (SI):

تقریبا نیمی از متقاضیان برنامه استانی به روش سیستم مهاجرت نیروی متخصص (48.7 درصد) در سال 2019 مربوط به کشورهای هندوستان و چین بوده اند؛ که در مقایسه با سال 2018 که مجموع درصد این دو کشور 44.8 بوده این روند صعودی بوده و از طرفی با بررسی سال 2017 که 53 درصد تعداد متقاضیان را کشور هندوستان و چین تشکیل می دادند، این روند نزولی در نظر میگردد.

جدول 6 : کشورهای برتر در خصوص صدور دعوتنامه برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص (SI)

کشور

2019

2018

2017

2016

هندوستان

33%

29%

 32%

31%

چین

15%

15%

21%

21%

برزیل

6%

6%

4%

2%

بریتانیا

5%

5%

4%

3%

کره جنوبی

4%

7%

5%

4%

استرالیا

3%

4%

4%

2%

ایالات متحده آمریکا

3%

3%

2%

3%

ایرلند

2%

2%

2%

2%

فیلیپین

2%

2%

2%

4%

سایر کشورها

25%

24%

23%

28%

جمع کل صدور دعوتنامه

6503

6439

5931

5921

 

برنامه های مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI):

کشور چین همچنان در صدر جدول متقاضیان برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری قرار دارد. در سال 2019، 5 کشور برتر در خصوص پذیرش این برنامه ها، حدود 96 درصد از کل متقاضیان را شامل می شدند. سهم این 5 کشور در سال 2018، 88 درصد و در سال 2017، 82 درصد بوده است.

جدول 7 : کشورهای برتر در خصوص صدور دعوتنامه برای برنامه مهاجرتی نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)

کشور

2019

2018

2017

2016

چین

88%

70%

78%

76%

ویتنام

4%

3%

0%

2%

ایران

2%

7%

3%

2%

ایالات متحده آمریکا

2%

3%

0%

1%

هندوستان

0%

5%

1%

1%

سایر کشورها

4%

11%

17%

17%

جمع کل صدور دعوتنامه

48

61

69

83

 

 

 

کشور

2019

2018

2017

2016

هندوستان

33%

29%

 32%

31%

چین

15%

15%

21%

21%

برزیل

6%

6%

4%

2%

بریتانیا

5%

5%

4%

3%

کره جنوبی

4%

7%

5%

4%

استرالیا

3%

4%

4%

2%

ایالات متحده آمریکا

3%

3%

2%

3%

ایرلند

2%

2%

2%

2%

فیلیپین

2%

2%

2%

4%

سایر کشورها

25%

24%

23%

28%

جمع کل صدور دعوتنامه

6503

6439

5931

5921

 

 

مشاغل برتر- مهاجرت نیروی متخصص (SI):

تغییراتی در رتبه بندی 10 شغل برتر در سال 2019 رخ داده است. امکان مهاجرت نیروی متخصص برای مشاغلی از قبیل مدیران رستوران و خدمات رستورانی، مدیران تجارت های خرده فروشی و عمده فروشی، مهندسان و طراحان نرم افزار، طراحان گرافیک و رانندگان وسایل نقلیه سنگین در سال 2019، با افزایش چشمگیری همراه بوده است.

سهم ایرانیان از برنامه های مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا

برنامه های آزمایشی رشته های مرتبط با فناوری (Tech Pilot):

در سال 2019، تعداد متقاضیان رشته های مرتبط با فناوری 23 درصد از کل درخواست ها را شامل می شدند که در مقایسه با سال 2018، این میزان، حدود 17.4 درصد بوده که نشانگر روند افزایشی آن بوده است.

سهم ایرانیان از برنامه های مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا

توزیع منطقه ای:

منطقه metro vancouver (که در گذشته به عنوان منطقه The Greater Vancouver شناخته می شد) همچنان در ردیف نخست برای متقاضیان مهاجرت نیروی متخصص (SI) است.

سهم ایرانیان از برنامه های مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا

برای متقاضیان مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)، موقعیت مکانی کسب و کار، امری تعیین کننده است. در سال 2019، افزایش چشمگیری در تعداد متقاضیان مشاهده شد که اغلب در مناطق metro vancouver و fraser valley درخواست داده بودند.

سهم ایرانیان از برنامه های مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا

 

این مطالب را از دست ندهید
آدرس ارتباطی ما

آدرس :تهران، خیابان دکتر شریعتی- خیابان دولت (شهید کلاهدوز)، نرسیده به بلوار کاوه ، نبش کوچه تراب، پلاک ۳۵۴، طبقه سوم، واحد ۷.

تلفن : 02122579167

تلفن : 02122579168

شماره واتساپ و تلگرام : 09022394062

ایمیل  : info[at]nobleimmigration[dot]com