مهاجرت به کانادا برای هنرمندان، ورزشکاران و خود اشتغالان(SELF-EMPLOYED)

این روش مختص متقاضیانی است که به عنوان ورزشکار یا هنرمند سابقه خود اشتغالی دارند و یا در سطوح بین المللی صاحب نام و یا مدال هستند. در این روش متقاضیانی پذیرش می شوند که بتوانند در کانادا بر اساس تخصص خود صاحب کار خودشان شوند و در رشته های فرهنگی و ورزشی صاحب تخصص و تجربه باشند و بتوانند در بهبود وضعیت فرهنگی و ورزشی کانادا سهم قابل توجهی داشته باشند.

تجربه کاری مرتبط در این گروه دو سال سابقه کار به صورت خود اشتغالی در رشته های مرتبط و یا فعالیت در سطوح بین المللی در همین رشته هاست. در این گروه، متقاضیان بر اساس سن، تحصیلات، سابقه کاری، نمره زبان و فاکتورهای انطباق پذیری مورد ارزیابی قرار می گیرند.

Professional Occupations in Art and Culture
5111Librarians
5112Conservators and Curators
5113Archivists
5121Authors and Writers
5122Editors
5123Journalists
5124Professional Occupations in Public Relations and Communications
5125Translators, Terminologists and Interpreters
5131Producers, Directors, Choreographers and Related Occupations
5132Conductors, Composers and Arrangers
5133Musicians and Singers
5134Dancers
5135Actors and Comedians
5136Painters, Sculptors and Other Visual Artists
Technical and Skilled Occupations in Art, Culture, Recreation and Sport
5211Library and Archive Technicians and Assistants
5212Technical Occupations Related to Museums and Art Galleries
5221Photographers
5222Film and Video Camera Operators
5223Graphic Arts Technicians
5224Broadcast Technicians
5225Audio and Video Recording Technicians
5226Other Technical and Co-ordinating Occupations in Motion Pictures, Broadcasting and the Performing Arts
5227Support Occupations in Motion Pictures, Broadcasting and the Performing Arts
5231Announcers and Other Broadcasters
5232Other Performers
5241Graphic Designers and Illustrators
5242Interior Designers
5243Theatre, Fashion, Exhibit and Other Creative Designers
5244Artisans and Craftspersons
5245Patternmakers – Textile, Leather and Fur Products
5251Athletes
5252Coaches
5253Sports Officials and Referees
5254Program Leaders and Instructors in Recreation, Sport and Fitness

null two years of experience eit