برنامه های استانی (PNPs)

(Provincial Nomination Programs)

 هر یک از استانهای کانادا برنامه های پذیرش نیروی متخصص مخصوص به خود را برای کسانی که قصد اقامت و کار در آن استان را دارند طراحی کرده اند که بر اساس نیازهای اقتصادی همان استان تنظیم شده اند. برخی استانها تنها بر اساس داشتن پیشنهاده شغلی در همان استان نیروی مهاجر جدید می گیرند و برخی دیگر تنها به فارغ التحصیلان همان استان اقامت دائم اعطاء می کنند. برخی دیگر از استانها، متخصصان و فارغ التحصیلان رشته های محدود و خاصی را بر اساس نیازهای اقتصادی همان استان پذیرش می کنند.

برنامه های استانی به دو شیوه به انتخاب نیروی متخصص مورد نیاز خود اقدام میکنند: یا از طریق سیستم اکسپرس اینتری و یا به صورت استانی و مجزا از سیستم اکسپرس اینتری. برنامه هایی که با سیستم اکسپرس اینتری کار می کنند از معیارها و سیستم پذیرش اکسپرس اینتری فدرال تبعیت می کنند و معیارهای دیگری نیز برای پذیرش نیروی متخصص برای همان استان در نظر می گیرند. در صورتیکه متقاضی موفق شود از استان مورد نظر پذیرش بگیرد در سیستم اکسپرس اینتری فدرال 600 امتیاز به وی تعلق می گیرد و دعوتنامه دریافت می کند.

سایر برنامه های استانی، هر یک سیستم امتیازبندی مخصوص به خود را دارند و هر متقاضی در صورت واجد شرایط بودن برای این برنامه ها، می تواند برای این برنامه ها اقدام نماید.