میزان اشتغال برای مهاجران و اقلیت ها چگونه است؟

هرچند میزان بیکاری در کل کشور کانادا 10.9 درصد کاهش یافته است، اما همچنان 2.2 میلیون بیکار در کانادا وجود دارند. برخی اقلیت های مشهود نیز به طور قابل توجهی قربانی نرخ بیکاری بوده اند: از جمله آسیای جنوبی (17.8 درصد)، عرب ها (17.3 درصد) و سیاهپوستان (16.8 درصد). آمارهای موجود در کشور کانادا حاکی از آن است که این افزایش نرخ بیکاری می تواند به دلیل تمرکز بیشتر این اقلیت ها بر  برخی صنایع خاص از جمله خدمات رستورانی، مواد غذایی و خرده فروشی باشد.