برای بسیاری از برنامه های مهاجرتی، ارزیابی مدارک تحصیلی و معادل سازی آن با استانداردهای مورد نظر کشور کانادا به عنوان یکی از نخستین مدارک مورد نیاز جهت کسب امتیاز مربوط به تحصیلات ضرورت پیدا می کند. به عنوان مثال برای کسب امتیاز مربوط به تحصیلات در سیستم Express Entry باید مدارک تحصیلی فرد قبلا توسط سازمانهای مربوطه در کانادا مورد ارزشیابی قرار گرفته باشد و نتیجه آن مشخص شده باشد.

چنانچه در انجام این پروسه نیاز به مشاوره تخصصی ما دارید، با دفتر ما تماس بگیرید.