سهم ایرانیان از برنامه های مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا در سال 2019

سهم ایرانیان از برنامه های مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا در سال 2019

استان بریتیش کلمبیا تعداد محدودی از مهاجران آینده نگر را انتخاب کرده و تحت عنوان متقاضی برنامه تجاری استان بریتیش کلمبیا (BC PNP) به آنان اجازه اقامت دائم را می دهد.

برنامه استانی بریتیش کلمبیا دارای دو جریان و سیستم است: اول، سیستم مهاجرت نیروی متخصص (Skills Immigration) یا به اختصار SI که مناسب افراد با مهارت و با تجربه ای است که قابلیت های موردنیاز کارفرمایان استان بریتیش کلمبیا را دارند. جریان دیگر مربوط به مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (Entrepreneur Immigration) یا به اختصار EI است که قصد سرمایه گذاری و مدیریت یک تجارت را در آن استان دارند.

تقریبا 99 درصد از کل درخواست های برنامه های استانی، مهاجرت نیروی متخصص هستند و حدود 1 درصد آن شامل مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری می شود.

تعداد پذیرش ها

مهاجرت نیروی متخصص (SI):

جدول 1: تعداد پذیرش نیروی متخصص

نوع مهارت نیروی متخصص2019201820172016
نیروی متخصص6213445531472412
فارغ التحصیلان بین المللی2016201326933395
نیروی نیمه ماهر2702179111871958
نیروی متخصص (اکسپرس انتری)6033423025572471
فارغ التحصیلان بین المللی (اکسپرس انتری)3620267619672745
جمع کل20584151651155112981

در سال 2019، تعداد کل متقاضیان مهاجرت به عنوان نیروی متخصص، 20548 نفر بوده که در مقایسه با سال 2018، به میزان 35.7 درصد افزایش داشته است.

مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI):

جدول 2a: برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI) طرح اصلی/ پایه:

میزان پذیرش2019201820172016
واجد شرایط مناسب293196211383
عدم شرایط مناسب11810577120
انصراف4061– – 
جمع کل451362288503

در سال 2019، تعداد 451 نفر متقاضی برای مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری طبق برنامه اصلی / پایه بوده است که تنها تعداد 293 مورد از این میان، واجد شرایط برای چنین درخواستی بوده اند (حدود 65 درصد)؛ که در مقایسه با سال 2018، این میزان به تعداد 196 نفر از 362 درخواست (54.1 درصد) بوده است که بیانگر افزایش این نرخ در سال 2019 می باشد.

جدول 2b: برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI) طرح منطقه ای/آزمایشی:

میزان پذیرش2019
واجد شرایط مناسب62
عدم شرایط مناسب10
انصراف2
جمع کل74

پذیرش برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری با رویکرد منطقه ای/ آزمایشی برای اولین بار در ماه مارس 2019 انجام شد. برای ثبت نام در این سیستم، کارآفرین می بایست به یکی از جوامع قومی شرکت کننده در این برنامه (بیش از 60 جامعه) مراجعه کند. در سال 2019، تعداد 74 ثبت نام صورت گرفت که 62 مورد آن (83.3 درصد) واجد شرایط بودند.

تعداد درخواست :

در سال 2019، تعداد 8292 درخواست برای اداره برنامه مهاجرت تجاری استان بریتیش کلمبیا (BC PNP)  ارسال گردید که تعداد 8024  درخواست برای برنامه مهاجرت نیروی متخصص (96.8 درصد) و 268 درخواست برای برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (3.2 درصد) بودند. این تعداد در مقایسه با سال 2018 که تعداد 7507 درخواست ارسال شده بود به میزان 10.2 درصد با افزایش همراه بوده است.

تفکیک این دو سیستم در جدول 3 ارائه شده است. در سال 2019، از بین تمامی درخواست ها، میزان 96.8 درصد متعلق به سیستم مهاجرت نیروی متخصص (SI) بودند. مابقی درخواست ها نیز مرتبط با برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI) می شدند.

جدول 3 : تعداد کل درخواست های برنامه مهاجرت تجاری استان بریتیش کلمبیا (BC PNP):

نوع مهارت نیروی متخصص (SI و EEBC)2019201820172016
نیروی متخصص220520251612536
نیروی نیمه ماهر827794726726
نیروی متخصص فارغ التحصیل بین المللی568388360570
نیروی متخصص فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا5096111555908
نیروی متخصص بخش بهداشت و پزشکی709589126
نیروی متخصص (اکسپرس انتری)226923211494918
نیروی متخصص فارغ التحصیل بین المللی (اکسپرس انتری)127096512101234
نیروی متخصص فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا (اکسپرس انتری)280197147252
نیروی متخصص بخش بهداشت و پزشکی (اکسپرس انتری)2616812
جمع کل درخواست نیروی متخصص8024741272015282
     
نوع نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)2019201820172016
نیروی کارآفرینی و تجاری (طرح پایه)2249210180
نیروی کلیدی10351
نیروی کارآفرینی و تجاری طرح منطقه ای/ آزمایشی34
جمع کل درخواست نیروی کارآفرینی و تجاری2689510681
     
سال مربوطه 2019201820172016
تعداد کل درخواست برنامه مهاجرتی8292750773075363

درخواست هایی که به صدور دعوتنامه منتهی شده است:

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC)، سالانه تعداد مشخصی از متقاضیان را به هر استان اختصاص می دهد. در سال 2019 این میزان برای استان بریتیش کلمبیا، 6500 نفر بود که در نهایت برنامه های مهاجرت این استان، برای 6551 متقاضی امکان اقامت دائم را فراهم آورد.

جدول 4 : تعداد دعوتنامه های صادر شده برای برنامه مهاجرت تجاری استان بریتیش کلمبیا (BC PNP)

نوع مهارت نیروی متخصص (SI و EEBC)2019201820172016
نیروی متخصص1672160712181232
نیروی نیمه ماهر667633600756
نیروی متخصص فارغ التحصیل بین المللی523371337513
نیروی متخصص فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا42063613341238
نیروی متخصص بخش بهداشت و پزشکی709292132
نیروی متخصص (اکسپرس انتری)194119871181799
نیروی متخصص فارغ التحصیل بین المللی (اکسپرس انتری)96493610381036
نیروی متخصص فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا (اکسپرس انتری)226165126209
نیروی متخصص بخش بهداشت و پزشکی (اکسپرس انتری)201256
جمع کل دعوتنامه برای نیروی متخصص6503643959315921
     
نوع نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)2019201820172016
نیروی کارآفرینی و تجاری (طرح پایه)48586573
نیروی کلیدی03410
نیروی کارآفرینی و تجاری طرح منطقه ای/ آزمایشی
جمع کل دعوتنامه برای نیروی کارآفرینی و تجاری48616983
     
سال مربوطه 2019201820172016
تعداد کل دعوتنامه برای برنامه مهاجرتی6551650060006004

کشورهای با بیشترین سهم برنامه های استانی:

جدول 5، تعداد 10 کشور برتر را برای تعداد متقاضیان برنامه های مهاجرت نیروی متخصص (SI) نشان می دهد. همچنین جدول 7 بیانگر 5 کشور برتر در زمینه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI) می باشد. همانطور که ملاحظه می گردد، ایرانیان حداقل در 9 کشور نخست تعداد متقاضیان برنامه مهاجرت نیروی متخصص قرار ندارد.

برنامه های مهاجرت نیروی متخصص (SI):

تقریبا نیمی از متقاضیان برنامه استانی به روش سیستم مهاجرت نیروی متخصص (48.7 درصد) در سال 2019 مربوط به کشورهای هندوستان و چین بوده اند؛ که در مقایسه با سال 2018 که مجموع درصد این دو کشور 44.8 بوده این روند صعودی بوده و از طرفی با بررسی سال 2017 که 53 درصد تعداد متقاضیان را کشور هندوستان و چین تشکیل می دادند، این روند نزولی در نظر میگردد.

جدول 5 : کشورهای برتر در خصوص صدور دعوتنامه برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص (SI)

کشور2019201820172016
هندوستان33%29% 32%31%
چین15%15%21%21%
برزیل6%6%4%2%
بریتانیا5%5%4%3%
کره جنوبی4%7%5%4%
استرالیا3%4%4%2%
ایالات متحده آمریکا3%3%2%3%
ایرلند2%2%2%2%
فیلیپین2%2%2%4%
سایر کشورها25%24%23%28%
جمع کل صدور دعوتنامه6503643959315921

برنامه های مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI):

کشور چین همچنان در صدر جدول متقاضیان برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری قرار دارد. در سال 2019، 5 کشور برتر در خصوص پذیرش این برنامه ها، حدود 96 درصد از کل متقاضیان را شامل می شدند. سهم این 5 کشور در سال 2018، 88 درصد و در سال 2017، 82 درصد بوده است.

جدول 6 : کشورهای برتر در خصوص صدور دعوتنامه برای برنامه مهاجرتی نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)

کشور2019201820172016
چین88%70%78%76%
ویتنام4%3%0%2%
ایران2%7%3%2%
ایالات متحده آمریکا2%3%0%1%
هندوستان0%5%1%1%
سایر کشورها4%11%17%17%
جمع کل صدور دعوتنامه48616983

مشاغل برتر- مهاجرت نیروی متخصص (SI):

تغییراتی در رتبه بندی 10 شغل برتر در سال 2019 رخ داده است. امکان مهاجرت نیروی متخصص برای مشاغلی از قبیل مدیران رستوران و خدمات رستورانی، مدیران تجارت های خرده فروشی و عمده فروشی، مهندسان و طراحان نرم افزار، طراحان گرافیک و رانندگان وسایل نقلیه سنگین در سال 2019، با افزایش چشمگیری همراه بوده است.

جدول 7 : مشاغل کسانی که برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص (SI) دعوتنامه دریافت کرده اند.

سطح ناک (NOC Level)شغل2019201820172016
00631- مدیران رستوران و خدمات رستورانی553397393232
00621- مدیران تجارت های خرده فروشی و عمده فروشی379261261335
A2173- مهندسین و طراحان نرم افزار280220119132
B5241- طراحان و تصویرگران گرافیکی2781798738
C7511- رانندگان کامیون269201233343
B1241- دستیاران اداری198318352183
D6711- فروشندگان بوفه های غذایی و کمک آشپزها و امور مرتبط122180152204
B6211- سوپروایزر های خرده فروشی88152202147
B6322- سرآشپزها74345267311
B7271- نجارها7118412259
**تعداد کل افرادی که در این مشاغل دعوتنامه دریافت کرده اند2312243721881984

برنامه های آزمایشی رشته های مرتبط با فناوری (Tech Pilot):

جدول 8 : تعداد دعوتنامه های صادر شده برای برنامه های آموزشی رشته های مرتبط با فناوری (Tech Pilot)

سال مربوطه201920182017
تعداد کل دعوتنامه ها15091132916

در سال 2019، تعداد متقاضیان رشته های مرتبط با فناوری 23 درصد از کل درخواست ها را شامل می شدند که در مقایسه با سال 2018، این میزان، حدود 17.4 درصد بوده که نشانگر روند افزایشی آن بوده است.

توزیع منطقه ای:

منطقه metro vancouver (که در گذشته به عنوان منطقه The Greater Vancouver شناخته می شد) همچنان در ردیف نخست برای متقاضیان مهاجرت به عنوان نیروی متخصص (SI) است.

جدول 9 : توزیع منطقه ای در خصوص صدور دعوتنامه برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص (SI)

نام منطقه2019201820172016
Metro Vancouver75%73% 73%69%
Capital4%4%4%4%
Squamish-Lillooet4%4%4%3%
Fraser Valley4%4%3%4%
Central Okanagan2%2%2%3%
مناطق دیگر12%13%14%17%
جمع کل صدور دعوتنامه6527643959315921

برای متقاضیان مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)، موقعیت مکانی کسب و کار، امری تعیین کننده است. در سال 2019، افزایش چشمگیری در تعداد متقاضیان مشاهده شد که اغلب در مناطق metro vancouver و fraser valley درخواست داده بودند.

جدول 10 : توزیع منطقه ای در خصوص صدور دعوتنامه برای برنامه مهاجرتی نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)

نام منطقه2019201820172016
Metro Vancouver27%15% 17%31%
Fraser Valley15%7%10%5%
Capital10%31%30%18%
Nanaimo8%7%4%10%
Thompson-Nicola6%7%7%2%
Comox Valley2%8%7%0%
مناطق دیگر31%26%23%34%
جمع کل صدور دعوتنامه48616983

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *