سهم ایرانیان از برنامه های مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا در سال 2019

استان بریتیش کلمبیا تعداد محدودی از مهاجران آینده نگر را انتخاب کرده و تحت عنوان متقاضی برنامه تجاری استان بریتیش کلمبیا (BC PNP) به آنان اجازه اقامت دائم را می دهد.

برنامه استانی بریتیش کلمبیا دارای دو جریان و سیستم است: اول، سیستم مهاجرت نیروی متخصص (Skills Immigration) یا به اختصار SI که مناسب افراد با مهارت و با تجربه ای است که قابلیت های موردنیاز کارفرمایان استان بریتیش کلمبیا را دارند. جریان دیگر مربوط به مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (Entrepreneur Immigration) یا به اختصار EI است که قصد سرمایه گذاری و مدیریت یک تجارت را در آن استان دارند.

تقریبا 99 درصد از کل درخواست های برنامه های استانی، مهاجرت نیروی متخصص هستند و حدود 1 درصد آن شامل مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری می شود.

تعداد پذیرش ها

مهاجرت نیروی متخصص (SI):

جدول 1: تعداد پذیرش نیروی متخصص

نوع مهارت نیروی متخصص2019201820172016
نیروی متخصص6213445531472412
فارغ التحصیلان بین المللی2016201326933395
نیروی نیمه ماهر2702179111871958
نیروی متخصص (اکسپرس انتری)6033423025572471
فارغ التحصیلان بین المللی (اکسپرس انتری)3620267619672745
جمع کل20584151651155112981

در سال 2019، تعداد کل متقاضیان مهاجرت به عنوان نیروی متخصص، 20548 نفر بوده که در مقایسه با سال 2018، به میزان 35.7 درصد افزایش داشته است.

مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI):

جدول 2a: برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI) طرح اصلی/ پایه:

میزان پذیرش2019201820172016
واجد شرایط مناسب293196211383
عدم شرایط مناسب11810577120
انصراف4061– – 
جمع کل451362288503

در سال 2019، تعداد 451 نفر متقاضی برای مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری طبق برنامه اصلی / پایه بوده است که تنها تعداد 293 مورد از این میان، واجد شرایط برای چنین درخواستی بوده اند (حدود 65 درصد)؛ که در مقایسه با سال 2018، این میزان به تعداد 196 نفر از 362 درخواست (54.1 درصد) بوده است که بیانگر افزایش این نرخ در سال 2019 می باشد.

جدول 2b: برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI) طرح منطقه ای/آزمایشی:

میزان پذیرش2019
واجد شرایط مناسب62
عدم شرایط مناسب10
انصراف2
جمع کل74

پذیرش برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری با رویکرد منطقه ای/ آزمایشی برای اولین بار در ماه مارس 2019 انجام شد. برای ثبت نام در این سیستم، کارآفرین می بایست به یکی از جوامع قومی شرکت کننده در این برنامه (بیش از 60 جامعه) مراجعه کند. در سال 2019، تعداد 74 ثبت نام صورت گرفت که 62 مورد آن (83.3 درصد) واجد شرایط بودند.

تعداد درخواست :

در سال 2019، تعداد 8292 درخواست برای اداره برنامه مهاجرت تجاری استان بریتیش کلمبیا (BC PNP)  ارسال گردید که تعداد 8024  درخواست برای برنامه مهاجرت نیروی متخصص (96.8 درصد) و 268 درخواست برای برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (3.2 درصد) بودند. این تعداد در مقایسه با سال 2018 که تعداد 7507 درخواست ارسال شده بود به میزان 10.2 درصد با افزایش همراه بوده است.

تفکیک این دو سیستم در جدول 3 ارائه شده است. در سال 2019، از بین تمامی درخواست ها، میزان 96.8 درصد متعلق به سیستم مهاجرت نیروی متخصص (SI) بودند. مابقی درخواست ها نیز مرتبط با برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI) می شدند.

جدول 3 : تعداد کل درخواست های برنامه مهاجرت تجاری استان بریتیش کلمبیا (BC PNP):

نوع مهارت نیروی متخصص (SI و EEBC)2019201820172016
نیروی متخصص220520251612536
نیروی نیمه ماهر827794726726
نیروی متخصص فارغ التحصیل بین المللی568388360570
نیروی متخصص فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا5096111555908
نیروی متخصص بخش بهداشت و پزشکی709589126
نیروی متخصص (اکسپرس انتری)226923211494918
نیروی متخصص فارغ التحصیل بین المللی (اکسپرس انتری)127096512101234
نیروی متخصص فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا (اکسپرس انتری)280197147252
نیروی متخصص بخش بهداشت و پزشکی (اکسپرس انتری)2616812
جمع کل درخواست نیروی متخصص8024741272015282
     
نوع نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)2019201820172016
نیروی کارآفرینی و تجاری (طرح پایه)2249210180
نیروی کلیدی10351
نیروی کارآفرینی و تجاری طرح منطقه ای/ آزمایشی34
جمع کل درخواست نیروی کارآفرینی و تجاری2689510681
     
سال مربوطه 2019201820172016
تعداد کل درخواست برنامه مهاجرتی8292750773075363

درخواست هایی که به صدور دعوتنامه منتهی شده است:

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC)، سالانه تعداد مشخصی از متقاضیان را به هر استان اختصاص می دهد. در سال 2019 این میزان برای استان بریتیش کلمبیا، 6500 نفر بود که در نهایت برنامه های مهاجرت این استان، برای 6551 متقاضی امکان اقامت دائم را فراهم آورد.

جدول 4 : تعداد دعوتنامه های صادر شده برای برنامه مهاجرت تجاری استان بریتیش کلمبیا (BC PNP)

نوع مهارت نیروی متخصص (SI و EEBC)2019201820172016
نیروی متخصص1672160712181232
نیروی نیمه ماهر667633600756
نیروی متخصص فارغ التحصیل بین المللی523371337513
نیروی متخصص فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا42063613341238
نیروی متخصص بخش بهداشت و پزشکی709292132
نیروی متخصص (اکسپرس انتری)194119871181799
نیروی متخصص فارغ التحصیل بین المللی (اکسپرس انتری)96493610381036
نیروی متخصص فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا (اکسپرس انتری)226165126209
نیروی متخصص بخش بهداشت و پزشکی (اکسپرس انتری)201256
جمع کل دعوتنامه برای نیروی متخصص6503643959315921
     
نوع نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)2019201820172016
نیروی کارآفرینی و تجاری (طرح پایه)48586573
نیروی کلیدی03410
نیروی کارآفرینی و تجاری طرح منطقه ای/ آزمایشی
جمع کل دعوتنامه برای نیروی کارآفرینی و تجاری48616983
     
سال مربوطه 2019201820172016
تعداد کل دعوتنامه برای برنامه مهاجرتی6551650060006004

کشورهای با بیشترین سهم برنامه های استانی:

جدول 5، تعداد 10 کشور برتر را برای تعداد متقاضیان برنامه های مهاجرت نیروی متخصص (SI) نشان می دهد. همچنین جدول 7 بیانگر 5 کشور برتر در زمینه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI) می باشد. همانطور که ملاحظه می گردد، ایرانیان حداقل در 9 کشور نخست تعداد متقاضیان برنامه مهاجرت نیروی متخصص قرار ندارد.

برنامه های مهاجرت نیروی متخصص (SI):

تقریبا نیمی از متقاضیان برنامه استانی به روش سیستم مهاجرت نیروی متخصص (48.7 درصد) در سال 2019 مربوط به کشورهای هندوستان و چین بوده اند؛ که در مقایسه با سال 2018 که مجموع درصد این دو کشور 44.8 بوده این روند صعودی بوده و از طرفی با بررسی سال 2017 که 53 درصد تعداد متقاضیان را کشور هندوستان و چین تشکیل می دادند، این روند نزولی در نظر میگردد.

جدول 5 : کشورهای برتر در خصوص صدور دعوتنامه برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص (SI)

کشور2019201820172016
هندوستان33%29% 32%31%
چین15%15%21%21%
برزیل6%6%4%2%
بریتانیا5%5%4%3%
کره جنوبی4%7%5%4%
استرالیا3%4%4%2%
ایالات متحده آمریکا3%3%2%3%
ایرلند2%2%2%2%
فیلیپین2%2%2%4%
سایر کشورها25%24%23%28%
جمع کل صدور دعوتنامه6503643959315921

برنامه های مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI):

کشور چین همچنان در صدر جدول متقاضیان برنامه مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری قرار دارد. در سال 2019، 5 کشور برتر در خصوص پذیرش این برنامه ها، حدود 96 درصد از کل متقاضیان را شامل می شدند. سهم این 5 کشور در سال 2018، 88 درصد و در سال 2017، 82 درصد بوده است.

جدول 6 : کشورهای برتر در خصوص صدور دعوتنامه برای برنامه مهاجرتی نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)

کشور2019201820172016
چین88%70%78%76%
ویتنام4%3%0%2%
ایران2%7%3%2%
ایالات متحده آمریکا2%3%0%1%
هندوستان0%5%1%1%
سایر کشورها4%11%17%17%
جمع کل صدور دعوتنامه48616983

مشاغل برتر- مهاجرت نیروی متخصص (SI):

تغییراتی در رتبه بندی 10 شغل برتر در سال 2019 رخ داده است. امکان مهاجرت نیروی متخصص برای مشاغلی از قبیل مدیران رستوران و خدمات رستورانی، مدیران تجارت های خرده فروشی و عمده فروشی، مهندسان و طراحان نرم افزار، طراحان گرافیک و رانندگان وسایل نقلیه سنگین در سال 2019، با افزایش چشمگیری همراه بوده است.

جدول 7 : مشاغل کسانی که برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص (SI) دعوتنامه دریافت کرده اند.

سطح ناک (NOC Level)شغل2019201820172016
00631- مدیران رستوران و خدمات رستورانی553397393232
00621- مدیران تجارت های خرده فروشی و عمده فروشی379261261335
A2173- مهندسین و طراحان نرم افزار280220119132
B5241- طراحان و تصویرگران گرافیکی2781798738
C7511- رانندگان کامیون269201233343
B1241- دستیاران اداری198318352183
D6711- فروشندگان بوفه های غذایی و کمک آشپزها و امور مرتبط122180152204
B6211- سوپروایزر های خرده فروشی88152202147
B6322- سرآشپزها74345267311
B7271- نجارها7118412259
**تعداد کل افرادی که در این مشاغل دعوتنامه دریافت کرده اند2312243721881984

برنامه های آزمایشی رشته های مرتبط با فناوری (Tech Pilot):

جدول 8 : تعداد دعوتنامه های صادر شده برای برنامه های آموزشی رشته های مرتبط با فناوری (Tech Pilot)

سال مربوطه201920182017
تعداد کل دعوتنامه ها15091132916

در سال 2019، تعداد متقاضیان رشته های مرتبط با فناوری 23 درصد از کل درخواست ها را شامل می شدند که در مقایسه با سال 2018، این میزان، حدود 17.4 درصد بوده که نشانگر روند افزایشی آن بوده است.

توزیع منطقه ای:

منطقه metro vancouver (که در گذشته به عنوان منطقه The Greater Vancouver شناخته می شد) همچنان در ردیف نخست برای متقاضیان مهاجرت به عنوان نیروی متخصص (SI) است.

جدول 9 : توزیع منطقه ای در خصوص صدور دعوتنامه برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص (SI)

نام منطقه2019201820172016
Metro Vancouver75%73% 73%69%
Capital4%4%4%4%
Squamish-Lillooet4%4%4%3%
Fraser Valley4%4%3%4%
Central Okanagan2%2%2%3%
مناطق دیگر12%13%14%17%
جمع کل صدور دعوتنامه6527643959315921

برای متقاضیان مهاجرت نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)، موقعیت مکانی کسب و کار، امری تعیین کننده است. در سال 2019، افزایش چشمگیری در تعداد متقاضیان مشاهده شد که اغلب در مناطق metro vancouver و fraser valley درخواست داده بودند.

جدول 10 : توزیع منطقه ای در خصوص صدور دعوتنامه برای برنامه مهاجرتی نیروی کارآفرینی و تجاری (EI)

نام منطقه2019201820172016
Metro Vancouver27%15% 17%31%
Fraser Valley15%7%10%5%
Capital10%31%30%18%
Nanaimo8%7%4%10%
Thompson-Nicola6%7%7%2%
Comox Valley2%8%7%0%
مناطق دیگر31%26%23%34%
جمع کل صدور دعوتنامه48616983

انواع مدارک کالج و دانشگاه در انتاریو

ایالت انتاریو یک چارچوب مشخص با توجه به اهداف و ویژگی های مدارک کالج و دانشگاه ها تدوین کرده است. در این متن به تشریح هر مدرک و مهارت های مورد انتظارآن پرداخته و ارتباط و تفاوت بین آنها را نشان می دهیم. به علاوه طول دوره، شرایط پذیرش و توضیحات لازم در خصوص هر مدرک نیز ذکر گردیده است.

 • مدرک کارآموزی (Apprenticeship Credentials):
 1. گواهی کارآموزی (Certificate of Apprenticeship)

طول دوره: بیش از 5 سال

شرایط پذیرش: بسته به شغل یا تجارت متفاوت بوده و برای پذیرش نیاز به مدرک دیپلم دارد. حداقل سن مورد انتظار 16 سال است.

توضیحات: این برنامه ها، دانش و مهارتی را ایجاد میکنند تا در یک تجارت و یا شغل خاص، دانشجو آمادگی اشتغال داشته باشد. اغلب این برنامه در کالج های هنری و فنی و موسسات فناوری و یادگیری پیشرفته ارائه می گردد.

 • گواهی صلاحیت (Certificate of Qualification)

طول دوره: نامشخص

شرایط پذیرش: برای ورود به مشاغل نیاز به مراجعه حضوری به کارفرما، اتحادیه یا کمیته مربوطه دارند.

توضیحات: این برنامه ها، دانش و مهارتی را ایجاد میکنند تا در یک تجارت و یا شغل خاص، دانشجو آمادگی اشتغال داشته باشد. دارنده این گواهی، واجد شرایط است تا در یک تجارت در انتاریو به خدمت گرفته شود.

 • گواهینامه ها، دیپلم ها و مدارک دانشگاهی (Certificates, Diplomas and Degrees)
 1. گواهینامه کالج (College Certificate)

طول دوره: 1 الی 3 ترم

شرایط پذیرش: داشتن یکی از دیپلم های مقابل ضروری است که شامل دیپلم C (مقدماتی کالج)، دیپلم M (مقدماتی کالج/دانشگاه) یا دیپلم U (مقدماتی دانشگاه) می باشد. همچنین ممکن است طبق برنامه، شرایط دیگری نیز موردنیاز باشد.

توضیحات: دوره ای به منظور آماده سازی دانشجویان برای طیف گسترده ای از علوم و دانش ها، همچنین برای یادگیری یک موضوع آموزشی در خارج از رشته تحصیلی خودشان که می تواند بر اساس علاقه یا نیاز باشد.

 • دیپلم کالج (College Diploma)

طول دوره: دو سال معادل 4 ترم

شرایط پذیرش: داشتن یکی از دیپلم های مقابل ضروری است که شامل دیپلم C (مقدماتی کالج)، دیپلم M (مقدماتی کالج/دانشگاه) یا دیپلم U (مقدماتی دانشگاه) می باشد. همچنین ممکن است طبق برنامه، شرایط دیگری نیز موردنیاز باشد.

توضیحات: دوره ای به منظور آماده سازی دانشجویان برای طیف گسترده ای از علوم و دانش های مربوط به عملکرد های فنی و مدیریتی که طی آن فارغ التحصیلان به درک درستی در مورد مفاهیم موردنیاز و حوزه های شغلی می رسند.

 • دیپلم پیشرفته کالج (College Advanced Diploma)

طول دوره: سه سال معادل 6 ترم

شرایط پذیرش: داشتن یکی از دیپلم های مقابل ضروری است که شامل دیپلم C (مقدماتی کالج)، دیپلم M (مقدماتی کالج/دانشگاه) یا دیپلم U (مقدماتی دانشگاه) می باشد. همچنین ممکن است طبق برنامه، شرایط دیگری نیز موردنیاز باشد.

توضیحات: دوره ای به منظور آماده سازی دانشجویان برای طیف گسترده ای از علوم و دانش های مربوط به عملکرد های فنی و مدیریتی که طی آن فارغ التحصیلان به درک درستی در مورد مفاهیم موردنیاز و حوزه های شغلی می رسند.

 • گواهی فارغ التحصیلی کالج (College Graduate Certificate)

طول دوره: یک سال معادل 2 ترم

شرایط پذیرش: داشتن یکی از دیپلم های مقابل ضروری است: دیپلم کالج، دیپلم پیشرفته کالج، دیپلم حرفه ای و تخصصی کالج، لیسانس یا معادل آن. همچنین ممکن است طبق برنامه، شرایط دیگری نیز موردنیاز باشد.

توضیحات: برنامه ای با دانش و مهارت بالاتر برای فارغ التحصیلان کالج یا دوره کارشناسی به منظور آشنایی با مهارت های خاص در حوزه های شغلی

 • مدرک کارشناسی عمومی (General Bachelor’s Degree)

طول دوره: سه سال معادل 6 ترم

شرایط پذیرش: دیپلم دبیرستان معادل با 6 U یا M با سطح 12، همچنین معدل می بایست بالاتر از حداقل معدل تعیین شده باشد که ممکن است طبق برنامه، شرایط دیگری نیز موردنیاز باشد.

توضیحات: دانش تخصصی حداقل در یکی از زمینه های هنر، علوم طبیعی، مهندسی، بازرگانی ضروری است. این مدرک، فارغ التحصیلان را برای ادامه تحصیل در مقطع بعد، استخدام و یا ورود به برنامه های پیشرفته در رشته تحصیلی خودشان آماده میکند.

 • مدرک کارشناسی در حوزه عملی (Bachelor’s Degree in Applied Area of Study)

طول دوره: 4 سال معادل 8 ترم و حداقل یک ترم عملی

شرایط پذیرش: دیپلم دبیرستان معادل با 6 U یا M با سطح 12، همچنین معدل می بایست بالاتر از حداقل معدل تعیین شده باشد که ممکن است طبق برنامه، شرایط دیگری نیز موردنیاز باشد.

توضیحات: سطحی بالاتر از کارشناسی عمومی که طی آن دانشجویان مهارت های بیشتری کسب کرده و ملزم به تهیه مقاله، پایان نامه، پروژه، نمایشگاه و غیره هستند. ممکن است دانشجویان نیاز به انجام تمرین هایی متناسب با رشته خود داشته باشند که در نهایت منجر به سه نوع مدرک کارشناسی می شود که شامل دانش محور، تخصص محور یا کاربردی می گردد.

 • مدرک تخصصی/ حرفه ای (Specialist/Professional Degree)

طول دوره: عموما 4 سال معادل 8 ترم

شرایط پذیرش: دیپلم دبیرستان معادل با 6 U یا M با سطح 12، همچنین معدل می بایست بالاتر از حداقل معدل تعیین شده باشد که ممکن است طبق برنامه، شرایط دیگری نیز موردنیاز باشد.

توضیحات: برنامه ها ترکیبی از مهارت های تئوری و عملی هستند و معمولا در زمینه های تخصصی متناسب با نیاز های شغلی که عموماَ در دانشگاه ها تدریس نمیشوند مثل انیمیشن، امور هواپیمایی، برنامه ریزی مالی صورت می گیرند که علاوه بر آن یک دوره تکمیلی 14 هفته ای به منظور آماده سازی دانشجویان برای اشتغال نیز برگزار می گردد.

انواع مدارک کالج های کبک (Quebec)

مدارک دانشجویان فارغ التحصیل از کالج های کبک به طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم میگردند:

 1. DEC  (Diploma of College Studies)
 2. AEC  (Attestation of College Studies)
 3. DEP  (Diploma of Vocational Studies)

شما در این مقاله می توانید اطلاعات لازم در این خصوص را کسب نمایید که شرح آن به صورت زیر است:

DEC  چیست؟

مخفف کلمه فرانسوی «دیپلم تحصیلی در کالج » است. که دو برنامه برای رسیدن به DEC وجود دارد:

 1. برنامه های پیش دانشگاهی: به مدت دو سال و در طول چهار ترم، که این برنامه ها دانشجویان کالج را برای ورود به دانشگاه آماده می کنند.
 2. برنامه های آموزشی فنی: به مدت سه سال و در طول شش ترم، که این برنامه ها این اجازه را به دانشجویان میدهند تا مستقیماَ پس از این دوره مشغول به کار شوند.

کلیه برنامه های پیش دانشگاهی و فنی که به مدرک DEC منتهی می شود دارای این دوره ها هستند:

 • دوره های آموزشی عمومی مشترک بین هر دو برنامه
 • دوره های آموزشی عمومی خاص هر برنامه
 • دوره های آموزشی عمومی مکمل
 • دوره های عملی ویژه

 AEC  چیست؟

مخفف کلمه فرانسوی «گواهی تحصیلی در کالج » است.

برنامه های منتهی به مدرک AEC،  به نوعی در ادامه تحصیل صورت میگیرند که در درجه اول برای بزرگسالانی است که تمایل دارند بر مهارت های خود اضافه کنند و یا قصد دارند حرفه خود را تغییر دهند. در مقایسه با برنامه های DEC، این برنامه ها، نیاز به گذراندن تعدادی از دوره های آموزشی عمومی را ندارند. به طور کلی برنامه های AEC، در مقایسه با DEC و DEP از انعطاف بیشتری برخوردار است. اکثراَ دوره ها بعد از ظهر برگزار شده و این انعطاف زمانی موجب می شود تا دانشجویان بتوانند فعالیت حرفه ای و آموزشی خود را همزمان داشته باشند. معمولا این برنامه ها بین 2 تا 6 ترم به طول می انجامد.

DEP  چیست؟

مخفف کلمه فرانسوی «دیپلم حرفه ای در کالج » است.

برنامه های DEP، میتوانند بین 600 تا 1800 ساعت زمان نیاز داشته باشند که دانشجویان را با آموزش حرفه ای و تخصصی، مستقیما وارد بازار کار کند.

آزمونی جایگزین آیلتس در شرایط کرونا

آزمون دولینگو (Duolingo)، آزمون زبان جدیدی است که به دلیل شرایط فعلی بحران Covid-19، به تازگی برای تعیین سطح و ارزیابی زبان انگلیسی مورد قبول 113 کالج و دانشگاه در کانادا قرار گرفته است. با توجه به سهولت دسترسی استفاده، زمان مورد نیاز مطلوب و همچنین مقرون به صرفه بودن این روش، روند گسترش و محبوبیت این آزمون رو به افزایش است.

برای این آزمون به سادگی این امکان وجود دارد تا با استفاده از خدمات دفتر حقوقی-مهاجرتی نوبل، ثبت نام بفرمایید. به منظور ثبت نام، ارائه کپی پاسپورت الزامی میباشد. لازم به ذکر است که پس از ثبت نام، تا 90 روز زمان دارید تا در آزمون شرکت کنید. به منظور کسب اطلاعات بیشتر، می توانید با این مجموعه تماس حاصل فرمایید.