اهمیت رسیدگی به نابسامانی ها در بین مهاجران

گزارش جدید دانشگاه تورنتو و YWCA حاکی از آن است که کشور کانادا از گروه هایی از قبیل نیروی کاری مهاجر که به صورت نامطلوبی تحت تاثیر کروناویروس قرار گرفته اند، حمایت می کند. گزارشی دیگر بیان می دارد که کشور کانادا برای رسیدن به بهبود اقتصادی کامل، باید نابسامانی های پس از شیوع کروناویروس را برطرف کند. بر طبق گزارشات این مطلب مطرح می شود که رکود اقتصادی بیشتر در بخش های صنعتی و تولیدی دیده می شود و احتمالاَ مردها در مشاغل مختلف میزان از دست دادن شغل بیشتری را تجربه نمایند. با این حال کروناویروس، موجب عفونت و مرگ و میر بیشتری در زنان در مقایسه با مردان شده است. حدود 56 درصد از نیروی کاری خانم اغلب در مشاغلی چون مراقبت، صندوقداری، کیترینگ، نظافت و امور دفتری متمرکز شده اند.